SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

dy dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie chodzili do szkoły, świat edukacji i technologii wyglądał zupełnie inaczej. 

Komputery wyglądały jak szafy, a ich moc obliczeniowa była dużo mniejsza od dzisiejszych telefonów komórkowych. Strony internetowe, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, platformy edukacyjne do kształcenia zdalnego przez Internet to daleka przyszłość, o której nikt nie mógł nawet pomyśleć, gdyż wyobraźnia ówczesnego dwudziestolatka nie sięgała tak daleko. Postęp techniki zrewolucjonizował niemal każdą dziedzinę życia, poczynając od pracy, a kończąc na komunikowaniu się czy odpoczynku.

Szkoła musi być nowoczesna, a nauczyciele kreatywni oraz innowacyjni !!! 
Dlatego musi zmienić się również sposób kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych !!!

Reformy w oświacie, których byliśmy świadkami w ostatnich latach przyczyniły się do zmian w polskim szkolnictwie. Zmiany te dotyczą pracy nauczycieli, pedagogów oraz psychologów. Obecnie w szkole XXI wieku niezbędni są wykwalifikowani specjaliści, którzy ciągle doskonalą swój warsztat pracy, tak żeby sprostać wymaganiom uczniów i ich rodziców.

TYTUŁ:RADA PEDAGOGICZNA JAKO ORGAN SZKOŁY. ZASADY FUNKCJONOWANIA I DOKUMENTOWANIA JEJ DZIAŁALNOŚCI

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:doskonalenie umiejętności prawidłowego planowania, funkcjonowania i dokumentowania działalności rady pedagogicznej


TYTUŁ:OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–zapoznanie ze zmianami systemowymi i o charakterze operacyjnym wg. RODO i Ustawy ODO

–doskonalenie umiejętności stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w praktyce szkolnej


TYTUŁ:WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:doskonalenie umiejętności:

–wystąpień publicznych

–budowania pozytywnego pierwszego wrażenia

–radzenia sobie z tremą przed i w trakcie wystąpienia


TYTUŁ:JAK STOSOWAĆ ZASADY MARKETINGU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ?

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:–zapoznanie rady pedagogicznej z istotą marketingu edukacyjnego

–opracowanie działań marketingowych

–uświadomienie istoty otoczenia szkoły w działaniach marketingowych


TYTUŁ:OBSERWACJE, HOSPITACJE I LEKCJE KOLEŻEŃSKIE INACZEJ

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:doskonalenie planowania i prowadzenia hospitacji i obserwacji


TYTUŁ:DYPLOMACJA W SZKOLE – UROCZYSTOŚCI I SYMBOLE SZKOLNE

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:dostarczenie wiedzy na temat dyplomacji podczas uroczystości szkolnych oraz użwania symboli narodowych


TYTUŁ:ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, karnej, cywilnej za wypadki uczniowskie, materialnej i za powierzone mienie

–poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego stosowania w praktyce szkolnej ustawy o ochronie danych osobowych


TYTUŁ:MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE JAKO PRZEJAWY TERRORU PRACOWNICZEGO

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:rozpoznawanie zjawiska lobbingu,dyskryminacji i molestowania w środowisku pracy


TYTUŁ:STATUT SZKOŁY ZGODNY Z WYMOGAMI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

Adresat:rady pedagogiczne szkół

Cele:doskonalenie umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej i nowelizacji statutu zgodnie z wymogami prawa


TYTUŁ:OCENA PRACY NAUCZYCIELA – PROCEDURA POSTĘPOWANIA I KRYTERIA

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:–ugruntowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi

–poznanie kryteriów oceny pracy nauczyciela


TYTUŁ:NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU POPRAWY EFEKTÓW kształcenia

Adresat:rady pedagogiczne placówek oświatowych

Cele:–analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych szkoły i ucznia

–zasady pisania programu poprawy efektów kształcenia w poszczególnych przedmiotach

TYTUŁ:KOMUNIKACJA Z RODZICAMI – JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH?

Adresat:rady pedagogiczne

Cele:–doskonalenie kompetencji miękkich, niezbędnych w pracy nauczyciela

–trening umiejętności komunikacyjnych


TYTUŁ:NEURODYDAKTYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Adresat:rady pedagogiczne

Cele:–poszerzenie wiedzy na temat najnowszych badań nad neurobiologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się

–poszerzenie wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem, które wpływają na efektywne uczenie się


TYTUŁ:SZTUKA PREZENTACJI. PODSTAWY EMISJI GŁOSU

Adresat:rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Cele:–trening prawidłowego posługiwania się głosem

–kształtowanie umiejętności autoprezentacyjnych

Autor programu:Katarzyna Żuk, Teatr Nowy w ŁodziKoordynator projektu:dr Renata Jagodzińska


TYTUŁ:SPOTKANIA Z RODZICAMI PROWADZONE METODĄ WARSZTATOWĄ

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych

Cele:–doskonalenie umiejętności planowania efektywnych spotkań z rodzicami

–nabycie umiejętności prowadzenia spotkań z rodzicami z wykorzystaniem metod aktywizującychi


TYTUŁ:SPOSOBY MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI

Adresat:rady pedagogiczne szkół podstawowych

Cele:poznanie praktycznych sposobów na budzenie zainteresowań uczniów poprzez stosowaniu metod, form i narzędzi, które wyzwalają ciekawość oraz uczą samodzielności i brania odpowiedzialności za własny proces uczenia się


TYTUŁ:WYCHOWANIE W DUCHU WARTOŚCI – WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECI

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych

Cele:–doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka

–przygotowanie nauczycieli do wprowadzania dzieci w świat wartości


TYTUŁ:PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli

Cele:–doskonalenie umiejętności nauczycieli we wspieraniu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka

–przygotowanie nauczycieli do wdrażania programu „Przyjaciele Zippiego”


TYTUŁ:DZIECI ODKRYWAJĄ ŚWIAT LITER – NAUKA CZYTANIA I PISANIA W PRZEDSZKOLU

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli

Cele:wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe propozycje zabaw w zakresie nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym


TYTUŁ:POZNAJEMY MATEMATYKĘ W KSZTAŁTAMI NUMICON – PROPOZYCJE ĆWICZEŃ I ZABAW

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III)

Cele:kształtowanie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem metody NumiconTYTUŁ:MAŁY INFORMATYK – KODOWANIE I DEKODOWANIE W PRZEDSZKOLU I KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III)

Cele:zapoznanie z zabawami i ćwiczeniami kształtującymi u dzieci umiejętność myślenia komputacyjnego i algorytmicznego, przygotowującego do nauki programowania.TYTUŁ:ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA

Adresat: rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych

Cele:wzbogacenie warsztatu nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju i kompetencji dziecka w oparciu o teorię integracji sensorycznejTYTUŁ:ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III)

Cele:kształtowanie umiejętności doboru i zastosowania różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń doskonalących sprawność ruchową dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborówTYTUŁ:JAK SKUTECZNIE ZORGANIZOWAĆ I UDZIELAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W SZKOLE LUB W PLACÓWCE? ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA

Adresat:nauczyciele, wychowawcy organizujący i udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub w placówce

Cele:udoskonalenie kompetencji nauczyciela i wychowawcy w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce zgodnie z nowymi zapisami prawa

 


TYTUŁ:UCZNIOWIE Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

Adresat:zainteresowani nauczyciele, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cele:–zapoznanie nauczycieli z możliwościami i potrzebami dzieci wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwojowych pod postacią autyzmu i zespołu Aspergera

–zapoznanie wybranymi metodami terapii i edukacji oraz sposobami dokumentowania pracy edukacyjno- terapeutycznej

 


TYTUŁ:RYTM, RUCH, DOTYK – JAK BUDOWAĆ W DZIECKU FUNDAMENT DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Adresat:rady pedagogiczne przedszkoli

Cele:–poznanie uwarunkowań neurofizjologicznych w kształtowaniu się gotowości szkolnej

–nabycie umiejętności planowania zajęć dostosowanych do potrzeb dzieci z określonymi zaburzeniami rozwojowymi

–poznanie efektywnych metod nauki czytania i pisania

Autor programu:Danuta Gmosińska, Violeta WoźniakKoordynator projektu:Iwona Lanycia


TYTUŁ:JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI I PROWOKACYJNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW?

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów


TYTUŁ:SAMOUSZKODZENIA I ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE U MŁODZIEŻY– PROFILAKTYKA I reagowanie

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:wyposażenie uczestników w wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów autoagresji oraz stosowanie profilaktyki i właściwego reagowania na zachowania autoagresywne


TYTUŁ:PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–poznanie przyczyn i istoty agresji, przemocy oraz bullyingu w szkole

–doskonalenie umiejętności w budowaniu strategii i działań interwencyjnych

 


TYTUŁ:BUDOWANIE STRATEGII PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–poznanie przyczyn i mechanizmów powstawania zaburzeń zachowania

–prezentacja metod pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

–nabycie umiejętności budowania strategii korygujących dla dziecka w środowisku szkolnym oraz modelu współpracy między specjalistami (pedagog, psycholog) a nauczycielami


TYTUŁ:COACHING WYCHOWAWCZY – WSPIERANIE UCZNIA W PROCESIE ZMIANY

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek

Cele:–poszerzenie umiejętności w zakresie motywowania ucznia do rozwoju

–poznanie narzędzi przydatnych w procesie coachingowym


TYTUŁ:KOMUNIKACJA NA BAZIE EMPATII

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek

Cele:–zapoznanie z metodą Porozumienia bez przemocy – budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku

–doskonalenie kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie między uczeń-nauczyciel oraz rodzic – nauczyciel


TYTUŁ:KOMUNIKACJA Z RODZICAMI W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI TRUDNYCH

Adresat:rady pedagogiczne szkół i przedszkoli

Cele:wyposażenie uczestników w wiedzę efektywną komunikację z rodzicami i skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych


TYTUŁ:PRACA Z RODZINĄ DYSFUNKCYJNĄ

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–poznanie przyczyn i mechanizmów powstawania problemów rodzinnych

–zapoznanie z działalnością instytucji wspierających

–budowanie modelu współpracy z rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych


TYTUŁ:STRES I WYPALENIE W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych

Cele:–wyposażenie uczestników w wiedzę na temat fizjologicznych i psychologicznych i psychologicznych reakcji organizmu na sytuacje stresowe

–poznanie metod zwiększających siły obronne organizmu oraz technik redukujących stres


TYTUŁ:MICROSOFT OFFICE 365 – SZKOŁA W CHMURZE

Adresat:rady pedagogiczne szkół i placówek oświatowych posiadające usługę MS Office 365

Cele:nabycie umiejętności pracy na platformie MS Office 365: pierwsze logowanie i wstępna konfiguracja konta, komunikacja on-line (Outlook, Kalendarz, Planer), tworzenie i obieg dokumentów w szkole