ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ   


dla kogo szkolenia? 

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych kadra kierownicza lub zainteresowani nauczyciele, administratorzy bezpieczeństwa informacji, nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi przedszkoli i szkół


 • 1. RADA PEDAGOGICZNA JAKO ORGAN SZKOŁY. ZASADY FUNKCJONOWANIA I DOKUMENTOWANIA JEJ DZIAŁALNOŚCI  

Cele:doskonalenie umiejętności prawidłowego planowania, funkcjonowania i dokumentowania działalności rady pedagogicznej

 • 2. ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W OPRACOWYWANIU DOKUMENTÓW PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Cele:doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentów prawa wewnątrzszkolnego takich jak: uchwały, regulaminy, procedury, decyzje administracyjne i kierownicze, zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje

 • 3. SZKOŁA INTELIGENTNA CZY KREATYWNA – INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Cele:poszerzenie wiedzy na temat innowacji i nowatorstwa pedagogicznego jako elementu rozwoju szkoły

 • 4. ORGANIZACJA I SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZGODNIE Z NOWYM PRAWEM OŚWIATOWYM

Cele:zapoznanie z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi sprawowania nadzoru

 • 5.TYTUŁ:SZKOŁA DOBRZE POSTRZEGANA – INSPIRUJĄCE METODY KREOWANIA WIZERUNKU PLACÓWKI

Cele:nabycie umiejętności:

–planowania i realizowania strategii współpracy ze środowiskiem

–promowania placówki i kreowanie wizerunku placówki w środowisku

–opracowanie działań marketingowych

uświadomienia istoty otoczenia szkoły w działaniach marketingowych

 • 6. OBSERWACJE JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEZ DYREKTORA

Cele:–uświadomienie wspierającej roli nadzoru pedagogicznego

–zapoznanie z nowatorskimi formami obserwacji lekcji

–poznanie roli informacji zwrotnej w nadzorze pedagogicznym

wypracowanie efektywnych form obserwacji zajęć edukacyjnych


 • 7.REALIZACJA I KONTROLA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Cele:przygotowanie do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

 • 8. OCENA PRACY NAUCZYCIELA – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Cele:-ugruntowanie wiedzy dotyczącej oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi

- poznanie kryteriów oceny pracy nauczyciela

 • 9. ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE ORGANIZACJĘ I FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Cele:–pogłębienie wiedzy na temat aktów prawnych obowiązujących nauczycieli 

doskonalenie umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce

 • 10. STATUT SZKOŁY ZGODNY Z WYMOGAMI USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

Cele:doskonalenie umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej i nowelizacji statutu zgodnie z wymogami prawa

 • 11.VADEMECUM MŁODEGO DYREKTORA

Cele:–kształtowanie nawyku sprawnego korzystania z przepisów prawa

–doskonalenie umiejętności zarządzania placówką oświatową

doskonalenie umiejętności sprawnej organizacji pracy na stanowisku kierowniczym

 • 12. NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cele:–sposoby prowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych

–doskonalenie umiejętności ilościowych i jakościowych analiz wyników szkoły i ucznia

-zasady pisania programu poprawy efektów kształcenia w poszczególnych przedmiotach


 • 13. NADZÓR DYREKTORA SZKOŁY NAD ORGANIZACJĄ WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Cele:–podnoszenie kompetencji osób nadzorujących doradztwo zawodowe w szkole

–sposoby prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

- dokumentowanie realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym