KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Jednym z priorytetów polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej jest edukacja zawodowa, a w jej ramach odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego.

Proponujemy państwu warsztaty z pisania programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Program nauczania powinien być opracowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli kształcenia zawodowego i powinien zawierać także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły.

MEN zapowiedział obowiązkowe przystąpienie do egzaminu zawodowego i czeladniczego, które będzie warunkiem ukończenia szkoły.

Proponujemy nauczycielom kursy doskonalące z pomiaru dydaktycznego zarówno na potrzeby szkoły dla nauczycieli o krótkim stażu pracy jak i dłuższy kurs uzgodniony z Wydziałem Egzaminu Zawodowego CKE dla nauczycieli,którzy chcieliby współpracować z komisjami egzaminacyjnymi

1. WYBÓR I DOSTOSOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO ZAWODU NA POTRZEBY SZKOŁY

Cele:

–przypomnienie podstaw prawnych tworzenia programu nauczania

–analiza wybranego programu nauczania

–dostosowanie poszczególnych elementów programu do potrzeb szkoły

–zaplanowanie monitorowania i ewaluacji programu

2. POMIAR DYDAKTYCZNY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

 

 

Cele:

–  przygotowanie pomiaru: analiza treści kształcenia, operacjonalizacja efektów kształcenia, tworzenie koncepcji testu
– konstruowanie testu: budowanie zadań pisemnych, budowanie zadań praktycznych wraz z zasadami oceniania
– analiza i ocena zadań
– analiza i ocena testu
– wskaźniki analizy statystycznej
–  błędy w konstruowaniu zadań

3. POMIAR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z KRÓTKIM STAŻEM PRACY W SZKOLE.

Cele:

–doskonalenie umiejętności w zakresie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

–wprowadzenie do pomiaru dydaktycznego

–przygotowanie do konstruowania testów pisemnych i praktycznych

–opracowanie testu z nauczanego przedmiotu

–doskonalenie umiejętności w zakresie ilościowej i jakościowej analizy wyników testowania